Megnézem!
Bezár!
Célunk a víz mint közeg megszeretetése, beillesztése mindennapi életünkbe és jótékony hatásának kihasználása a jó közérzetet és fittség eléréséhez.
.hu .de

Elérhetőségeink

Elérhetőségeink

Cím:

8230 Balatonfüred, Arácsi u. 85.
Telefon: 30/37 72 816

Tovább >>

Bababaúszást 3 hónapos kortól és úszásoktatást 3 éves kortól tartunk. Babaúszás oktatónk tagja a Stoller Babaúszó Akadémiának, ami garancia a minőségre és megbízhatóságra. Az aktív mozgás szerelmeseinek Aquafitness vízi tornát tartunk.
Úszásoktatás Balatonfüreden saját uszodában!
Netstilus Webdesign

tophirkép kiváltás

Házirend

AquaClub Balatonfüred HÁZIRENDJE
Érvényes 2012.08.01.-től

AquaClub Balatonfüred
Címe:  8230 Balatonfüred, Arácsi út 85.

 

A Házirend célja,
hogy meghatározza az AquaClubban tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Továbbá előírja az AquaClub rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

 

Általános szabályok:

 • Az AquaClub területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az AquaClub használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 • Az AquaClub területén TILOS:
  • a dohányzás és az alkoholfogyasztás;
  • az olyan tevékenység, amely az AquaClub szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • Az AquaClub egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 • Az AquaClub sportszolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A gyermekek, és fitalkorúak házirendet sértő viselkedése esetén, továbbá a gyermek és szüleik által okozott véletlen vagy akaratlagos károkozásért a szülő felelős és felelősségre vonható, továbbá a szülő anyagi felelőssggel tartozik.


Az AquaClub nyitvatartási rendje:

az aktuális órarend szerinti időpontokban, kivéve, ha az üzemeltető külön megállapodást köt a szabad időpontok kihasználására.

Az AquaClub szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra, illetve az óran végére tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

Az AquaClub központ területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhető el:

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gép, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülék stb.;
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben az AquaClub területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető az AquaClub központ sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezethet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének megvizsgálása érdekében a központba látogató vendég személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából elkérni.

Személyes adatai, e-mail címe megadásával a vendég hozzájárul adatai kezeléséhez, marketing célú felhasználáshoz, és azt önként bocsátja az AquaClub rendelkezésére. Elfogadja, hogy e-mail címére az AquaClub a ház szolgáltatásairól, és esetleges korlátozásokról tájékoztatást küldjön. Az AquaClub a rendelkezésére bocsátott adatokat harmadik félnek nem adja ki.

Az AquaClub zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága az AquaClub egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában az AquaClub rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre és kísérőjére kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

Az AquaClub üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég az AquaClub oktatójánál köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén elsősegélydoboz áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Az AquaClub üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

Az AquaClub jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon az AquaClub üzemeltetőjénél elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.


Speciális szabályok

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.
Az öltözőbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, az uszodatérbe minden étel és ital bevitele szigorúan tilos.
Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
Az AquaClub teljes beltéri helyiségeiben tiszta papucs használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával váltópapucsot, úgy a bejárat mellett rendelkezésre bocsájtott műanyag orvosi lábzsákok használata kötelező
A medence használata előtt kötelező a zuhanyzás tusfürdővel. A foglalkozásokon minden résztvevőnek kötelező az úszósapka. A még nem szobatiszta gyermekek esetén ANTSZ által bevizsgált úszónadrág viselete.
A szülők, a közlekedőben kialakított ablakon keresztül kísérhetik figyelemmel az órát, kivéve ha azt az oktató külön nem jelzi az érintetteknek.
A bérletek a váltástól számított 6 hétig érvényesek, nem meghosszabbíthatóak. Igazolt hiányzás esetén, előzetes egyeztetés alapján a lejárati időn belül pótolható az óra.
Betegség esetén orvosi igazolás szükséges, hogy a gyermek közösségbe mehet.
A foglalkozásokon lázas beteg nem vehet részt, csak minimum 24 óra lázmentes időszak után. Fertőző betegek a foglalkozásokat nem látogathatják (ez a kísérőkre is vonatkozik)!

Az AquaClub sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja az AquaClub Házirendjében foglaltakat, orvosi alkalmasságról nyilaktozik és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalhatja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra alkalmasan kialakított kabinos öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (edzői, oktatói tanácsadás igénybe vételét).

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor hiánytalanul leadni, mikor is ellenőrzik a vendég épületen belül igénybe vett szolgáltatását, illetve annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé. Az elveszített kulcsok pótlásának költsége a vendéget terheli.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át későbbi időszakra és készpénzre nem váltható.

Az órák lemondásának rendje:

Akinek 12.00 óra előtt van órája, annak előző nap 18.00 óráig, akinek 12.00 óra után, annak az adott nap reggel 8.00 óráig kell lemondani az óráját. Az időben nem jelzett hiányzás igazolatlan, és a bérletről levonásra kerül. Kizárólag előre jelzett, orvosi igazolás ellenében lehet pótolni a kimaradt órákat a bérlet lejárati idején belül előre egyeztetett időpontokban.
A jelenlétek nyilvántartásában vita esetén az uszoda nyilvántartása a mérvadó, mivel a bérleteket gyakran otthon felejtik az óralátogatók.
Az Uszoda a bérlet lejárati idején belül köteles a gyermek/vendég által látogatott órarendi órákon szabad helyet biztosítani.


Öltöző és uszoda részleg:

 • Az öltöző-, zuhany-, uszoda- és előtérben papucs használata kötelező.
 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
 • A medencét csak a kifüggesztett általános szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • Az uszodarészleg egész területén labdázni, hangoskodni, fröcskölni, a medencében gumimatracot használni, mások nyugalmát bármi módon zavarni tilos!
 • A medencébe ugrálni szigorúan tilos és balesetveszélyes.
 • Távozás után a szekrényekben és az öltözőben nem szabad szemetet hagyni.
 • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék az oktatónál (dugulás, nagy szennyeződés)
 • Az órák megkezdése előtt a bérleteket az AquaClub alkalmazottjának köteles átadni.
 • A csoportos órák elsősorban a váltáskor jelzett időpontokban vehetők igénybe, kivételt képez, ha a vendég igazoltan hiányzott az órájáról és a pótlást előzetesen egyeztette az üzemeltetövel.
 • Maximális létszámok: 10 fő.
 • Az óra kezdését követően (maximum 10 perc), babaúszás esetén 5 perccel később érkező vendéget az edzőnek jogában áll - a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - az órára nem beengedni.
 • Az órákról videófelvétel nem készíthető, a babaúszásról fényképek sem, kivéve az erre megadott alkalommal. Üzemeltető bármikor készíthet fényképeket, videófelvételeket, résztvevő hozzájárul, hogy üzemeltető az honlapján, közösségi oldalain, illetve reklám célokra bármilyen formában felhasználja.Parkolás:

Az AquaClub területén, illetve az utcán parkoló személygépkocsikért anyagi felelősséget nem vállalunk!


Balatonfüred, 2012 augusztus 01.
AquaClub Balatonfüred

 

 

 

A statisztikai adatok szerint honlapunkat leggyakrabban a következő kifejezésekkel találják meg:

Aqua Club, balatonfüredi uszoda, uszoda Balatonfüred, AquaNatal foglalkozások, AquaNatal kismamáknak, AquaNatal foglalkozások Balatonfüreden, babaúszás, babaúszás Balatonfüreden, úszásoktatás babáknak, úszásoktatás 3 hónapos kortól, Aquafitness, Aquafitness Balatonfüreden, vízi torna, AquaZumba, AquaZumba a Balatonnál, AquaZumba Balatonfüred, passzív vízi ellazulás, AquaPad, AquaRelax kezelések , balatonfüred uszoda, úszásoktatás Balatonfüred, INPP, INPP Balatonfüred, INPP Veszprém megye, INPP Dunántúl, JERR, JERR Balatonfüred, JERR Veszprém megye, JERR Dunántúl, INPP Balaton, JERR Balaton

 

Impresszum | | | Tartalom: * Aqua Club * 2012 - 2022 | Klikk: 56 / 198
Aqua Club Balatonfüred | Balatonfüred | AQUA CLUB
2012. március 31.


Bezárás Bezár

Web Site Impresszum

Aqua Club saját uszodájában AquaNatal foglalkozások kismamáknak, babaúszás és úszásoktatás már 3 hónapos kortól. Aquafitness, vízi torna és AquaZumba órák Balatonfüreden. A passzív vízi ellazulásért AquaPad és AquaRelax kezelések

Tulajdonos: Aqua Club Balatonfüred

Kapcsolat: Balatonfüred

Címsorszöveg: Házirend - | Aqua Club Balatonfüred | Aqua Club saját uszodájában AquaNatal foglalkozások kismamáknak, babaúszás és úszásoktatás már 3 hónapos kortól. Aquafitness, vízi torna és AquaZumba órák Balatonfüreden. A passzív vízi ellazulásért AquaPad és AquaRelax kezelések

Szlogen: Célunk a víz mint közeg megszeretetése, beillesztése mindennapi életünkbe és jótékony hatásának kihasználása a jó közérzetet és fittség eléréséhez.

Linkfelhő: Aqua Club, balatonfüredi uszoda, AquaNatal foglalkozások, AquaNatal kismamáknak, AquaNatal foglalkozások Balatonfüreden, babaúszás, babaúszás Balatonfüreden, úszásoktatás babáknak, úszásoktatás 3 hónapos kortól, Aquafitness, Aquafitness Balatonfüreden, vízi torna, AquaZumba, AquaZumba a Balatonnál, AquaZumba Balatonfüred, passzív vízi ellazulás, AquaPad, AquaRelax kezelések

Készült:2012. március 31.

Kereső oldalak: | Creatix Kereső | Google kereső


Bezárás Bezár

Bezárás Bezár