Házirend

AquaClub Balatonfüred HÁZIRENDJE

Üzemeltető: Bakony-Bull Bt.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Arácsi út 85.

A Házirend célja, hogy meghatározza az AquaClub-ban tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek. Továbbá előírja az AquaClub rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

COVID-19 ÚJ SZABÁLYOZÁS. ÉRVÉNYES 2020.06.22-TŐL VISSZAVONÁSIG

A kapun belül, az öltözőbe és az épületbe kísérő nem jöhet, kizárólag az a szülő, aki úszik a babával, illetve hozza a gyermeket!

Az öltözőbe, az óra kezdete előtt 10 perccel lehet bemenni. Javaslom MINDENKINEK, hogy amikor jön, a fürdőruhája már legyen rajta, akár az úszós gyerekeken is. Amikor meghalljátok a „Ha jó a kedvedet”, kérek mindenkit, hogy induljon zuhanyozni. Mikor a többiek kijönnek, már jöhettek is a vízbe. Az úszós gyerekeket én viszem zuhanyozni, mint eddig is.

A gyerekeket az uszoda területén kívül kell megvárni!

Az óra végeztével 15, nagyon maximum 20 perccel MINDENKINEK el kell hagyni az öltözőt, mivel a következő óra előtt, fertőtlenítést végzünk. Az egyedül úszó gyerekek várakozó szüleinek is el kell hagyni az öltözőt az óra ideje alatt és a fertőtlenítés idejére is! Fentiek miatt kérem a pontos érkezést és távozást.

Kérlek benneteket, hogy a gyerekek etetés NE az öltözőben történjen, hogy azt megfelelő módon fertőtleníteni tudjuk. (Egyébként is étkezni az öltözőben tilos, kivéve a szoptatást)

Kérem, hogy PAPUCSA legyen mindenkinek, és minden járó, totyogó gyermeknek is hozzatok, illetve a totyogók cipőit is a szélfogóban hagyjátok, ne a polcon, a pad alatt stb. Akinek hajszárítóra van szüksége, ne felejtse el.

A védettségi igazolványok ellenőrzése a mindenkori vonatkozó szabályok szerint történik MINDEN BELÉPÉS ALKALMÁVAL!

Általános szabályok:

 • Az AquaClub területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az AquaClub használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 • Az AquaClub területén TILOS:
 • a dohányzás és az alkoholfogyasztás;

– az olyan tevékenység, amely az AquaClub szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,

 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • Az AquaClub egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 • Az AquaClub sportszolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetők igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A gyermekek, és fiatalkorúak házirendet sértő viselkedése esetén, továbbá a gyermek és szüleik által okozott véletlen vagy akaratlagos károkozásért a szülő felelős és felelősségre vonható, továbbá a szülő anyagi felelősséggel tartozik.

Az AquaClub nyitvatartási rendje:

az aktuális órarend szerinti időpontokban, kivéve, ha az üzemeltető külön megállapodást köt a szabad időpontok kihasználására.

Az AquaClub szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra, illetve az órán végére tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

Az AquaClub központ területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhető el:

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gép, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülék stb.;
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben az AquaClub területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető az AquaClub központ sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezethet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének megvizsgálása érdekében a központba látogató vendég személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából elkérni.

Személyes adatai, e-mail címe megadásával a vendég hozzájárul adatai kezeléséhez, marketing célú felhasználáshoz, és azt önként bocsátja az AquaClub rendelkezésére. Elfogadja, hogy e-mail címére az AquaClub a ház szolgáltatásairól, és esetleges korlátozásokról tájékoztatást küldjön. Az AquaClub a rendelkezésére bocsátott adatokat harmadik félnek nem adja ki.

Az AquaClub zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága az AquaClub egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában az AquaClub rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre és kísérőjére kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

Az AquaClub üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég az AquaClub oktatójánál köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén elsősegélydoboz áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Az AquaClub üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

Az AquaClub jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon az AquaClub üzemeltetőjénél elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybe vétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

 • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.
 • Az öltözőbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, az uszodatérbe minden étel és ital bevitele szigorúan tilos.
 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
 • Az AquaClub teljes beltéri helyiségeiben tiszta papucs használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával váltópapucsot, úgy a bejárat mellett rendelkezésre bocsájtott műanyag orvosi lábzsákok használata kötelező

A medence használata előtt kötelező a zuhanyzás tusfürdővel. A foglalkozásokon minden résztvevőnek kötelező az úszósapka. A még nem szobatiszta gyermekek esetén ANTSZ által bevizsgált úszónadrág viselete.

A szülők, a közlekedőben kialakított ablakon keresztül kísérhetik figyelemmel az órát, kivéve ha azt az oktató külön nem jelzi az érintetteknek.

A bérletek a váltástól számított 6 hétig, az 5 alkalmasak és a testvérbérletek 4 hétig érvényesek, nem meghosszabbíthatók. Igazolt hiányzás esetén, előzetes egyeztetés alapján a lejárati időn belül pótolható az óra. Betegség esetén orvosi igazolás szükséges, hogy a gyermek közösségbe mehet.

A foglalkozásokon lázas beteg nem vehet részt, csak minimum 24 óra lázmentes időszak után. Fertőző betegek a foglalkozásokat nem látogathatják (ez a kísérőkre is vonatkozik)!

Az AquaClub sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja az AquaClub Házirendjében foglaltakat, orvosi alkalmasságról nyilatkozik és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalhatja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra alkalmasan kialakított kabinos öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (tusfürdő, edzői, oktatói tanácsadás igénybe vételét).

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor hiánytalanul leadni, mikor is ellenőrzik a vendég épületen belül igénybe vett szolgáltatását, illetve annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé. Az elveszített kulcsok pótlásának költsége a vendéget terheli.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át későbbi időszakra és készpénzre nem váltható.

Az órák lemondásának rendje:

A 12 óra előtti órákat előző nap 18.00. óráig, a 12 óra utáni órákat adott nap reggel 8.00 óráig lehet díjmentesen lemondani, illetve átfoglalni. Az időben le nem mondott órák a bérletből levonásra kerülnek, illetve következő órán kell kiegyenlíteni őket. A bérlettel nem rendelkező vendégek, akik nem mondják le az órát, következő bérletükből kerül levonásra. Az előre nem jelzett hiányzás igazolatlan, és a bérletről levonásra kerül. Kizárólag időben jelzett, orvosi igazolás ellenében lehet pótolni a kimaradt órákat a bérlet lejárati idején belül előre egyeztetett időpontokban.

Az Uszoda a bérlet lejárati idején belül köteles a gyermek/vendég által látogatott órarendi órákon szabad helyet biztosítani.

Öltöző és uszoda részleg:

 • Az öltöző-, zuhany-, uszoda- és előtérbenpapucs használata kötelező.
 • Az uszoda területén tilos az étkezés, a mobil telefon használata és a fényképezés!
 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
 • A medencét csak a kifüggesztett általános szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • Az uszodarészleg egész területén labdázni, hangoskodni, fröcskölni, a medencében gumimatracot használni, mások nyugalmát bármi módon zavarni tilos!
 • A medencébe ugrálni szigorúan tilos és balesetveszélyes.
 • Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
 • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék az oktatónál (dugulás, nagy szennyeződés)
 • Az órák megkezdése előtt a bérleteket az AquaClub alkalmazottjának köteles átadni.
 • A csoportos órák elsősorban a megállapodott időpontokban vehetők igénybe, kivételt képez, ha a vendég igazoltan hiányzott az órájáról és a pótlást előzetesen egyeztette azüzemeltetővel.

Maximális létszámok: 9 fő.

 • Az óra kezdését követően (maximum 10 perc), babaúszás és egyéni óra esetén 5 perccel később érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

Az órákról videófelvétel nem készíthető, a babaúszásról fényképek sem, kivéve az erre megadott alkalommal.

Parkolás:

 • Az AquaClub területén a parkolás nem ajánlott, az utcán parkoló személygépkocsikért anyagi felelősséget nem vállalunk! Kérjük a KRESZ szabályainak megfelelő parkolást! A szabálytalan parkolásért kirótt büntetésért felelősséget nem vállalunk!

Adataim kezeléséhez hozzájárulok, amiket az AquaClub Balatonfüred kizárólag saját céljaira használ fel.

Balatonfüred, 2020. június 22.

Érvényes 2020.06.22-től